Quy định về hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở?

Quy định về hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở?

Hỏi: Gia đình tôi được cha ông để lại cho mảnh đất 1.000m2 từ trước năm 1945. Vào năm 2003, mảnh đất này được chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận, trong đó đất trồng cây lâu năm là 700m2, đất ở 300m2. Nay chúng tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất đối với 700m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Vậy xin hỏi, hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể như thế nào? Chi phí phải nộp là bao nhiêu?

Chân thành cảm ơn!

Trả lời:
Căn cứ theo thông tin bạn chia sẻ thì gia đình bạn muốn chuyển 700m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Phần diện tích này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, để chuyển mục đích sử dụng đất, bạn cần được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Thủ tục, trình tự cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

Về thủ tục và trình tự cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung, sửa đổi bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) quy định:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể:

“b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Căn cứ theo những quy định nêu trên, để chuyển 700m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở, gia đình bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quan nhà nước có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

(Theo Cafeland)

Chia sẻ